Ochrana osobních údaju

9.1.Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu.

9.2. Kupující resp. dotčená osoba (dále jako "kupující" nebo "dotčená osoba") poskytuje osobní údaje prodávajícímu dobrovolně za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy a další komunikace s ním. Bez jejich poskytnutí prodávající nemůže řádně plnit smlouvu s kupujícím a proto ji nebude možné s kupujícím ani uzavřít. Účelem zpracování těchto osobních údajů je vystavení daňového dokladu, předsmluvní vztahy, identifikace kupujícího, potvrzení objednávky a to telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty, doručení zboží, registrace na internetovém obchodě www.matracentrum.sk

9.3. Kupující zasláním objednávky prodávajícímu čestně prohlašuje, že dává souhlas ve smyslu ust. § 11 odst. 1 zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZnOOÚ"), aby prodávající zpracovával a uchovával jeho osobní údaje v rozsahu podle bodu 9.1. a to pro účely uvedené v bodě

9.2. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. Prodávající po splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů kupujícího v souladu s ust. § 17 odst. 1 ZnOOÚ. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou.

9.4. Kupující má právo a možnost aktualizovat osobní údaje přímo v on-line režimu na web stránce internetového obchodu, v zákaznické sekci, ihned po přihlášení.

9.5. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 2 písm. c) ZnOOÚ osobní údaje bude získávat výlučně za účelem uvedené v bodě 9.2. těchto všeobecných obchodních podmínek.

9.6. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 2 písm. e) ZnOOÚ zajistí, aby osobní údaje zpracovávány a využívali výhradně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny.

9.7. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust § 6 odst. 2 písm. i) ZnOOÚ bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet.

9.8. Kupující má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat

1/ potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávané,

2/ ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu:

 1. identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, pokud byl jmenován,
 2. identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, jestliže prodávající při získávání osobních údajů nepostupuje podle § 8 ZnOOÚ,
 3. účel zpracování osobních údajů,
 4. seznam osobních údajů nebo rozsah osobních údajů podle § 10 odst. 4 první věty ZnOOÚ a
 5. doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů potřebné pro kupujícího na zaručení jejích práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejména:
 6. poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; jestliže prodávající získává osobní údaje kupujícího na základě souhlasu kupujícího podle § 11 ZnOOÚ, oznámí jí i čas platnosti souhlasu, a pokud kupujícího povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo zákona , prodávající oznámí kupujícímu právní základ, který jí tuto povinnost ukládá, a uvědomí ji o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,
 7. okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,
 8. třetí strany, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuté,
 9. okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,
 10. třetí strany, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuté,
 11. okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,
 12. formu zveřejnění, pokud mají být osobní údaje zveřejněny,
 13. třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční předávání osobních údajů,

9.9. Při vydání rozhodnutí podle odstavce 9.13. je kupující oprávněn seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací:

1/ ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje pro zpracování,

2/ ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

3/ opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

4/ likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,

5/ likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,

6/ blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, jestliže prodávající zpracovává osobní údaje na základě souhlasu kupujícího.

9.10. Právo kupujícího podle bodu 9.9. bodu 3 a 4 lze omezit, jen pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana kupujícího, nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob.

9.11. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího zamítat

1/ zpracovávání jejích osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci,

2/ využívání titulu, jména, příjmení a adresy kupujícího pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo

3/ poskytování titulu, jména, příjmení a adresy kupujícího pro účely přímého marketingu.

9.12. Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, má právo u prodávajícího kdykoli nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů v případech podle § 10 odst. 3 písm. a), e), f) nebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka kupujícího je oprávněná, prodávající je povinen osobní údaje, jejichž zpracování kupující namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat, jakmile to okolnosti dovolí.

9.13. Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, dále má právo u prodávajícího kdykoliv namítat a nepodléhat rozhodnutí prodávajícího, které by mělo pro ni právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá pouze na základě úkonů automatizovaného zpracování jejích osobních údajů. Kupující má právo žádat prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž prodávající je povinen žádosti kupujícího vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu zkoumání a výsledku zjištění prodávající informuje kupujícího ve lhůtě podle bodu 9.20. Kupující nemá toto právo pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou upraveny opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů prodávající vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku kupujícího, nebo pokud prodávající na základě smlouvy přijal jiná vhodná opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího.

9.14. Pokud kupující uplatní své právo

1/ písemně a z obsahu její žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, považuje se žádost za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem kupující doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání,

2/ osobně ústní formou do zápisu, z níž musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil zápis, jeho podpis a podpis kupujícího; kopii zápisu je prodávající povinen předat kupujícímu,

3/ u zprostředkovatele podle bodu 1 nebo 2 tohoto odstavce, je ten povinen tuto žádost nebo zápis předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

9.15. Kupující při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

9.16. Pokud Kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce.

9.17. Pokud kupující nežije, její práva, které měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.

09.18. Žádost kupujícího podle bodu 9.8., 9.9. 1 /, 3 / až 6, a bodu 9.11. až 9.13. vybaví prodávající bezplatně.

09.19. Žádost kupujícího podle bodu 9.9. 2 / vybaví prodávající bezplatně kromě úhrady ve výši, která nemůže překročit výši účelně vynaložených věcných nákladů spojených se zhotovením kopií, opatřením technických nosičů a s odesláním informace kupujícímu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

9.20. Prodávající je povinen písemně vybavit žádost kupujícího podle odstavců 9.18. a 09.19. nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti

9.21. Omezení práv kupujícího podle bodu 09.10. prodávající bez zbytečného odkladu písemně oznámí kupujícímu a Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.

9.22. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. b) ZnOOÚ zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uvedené v bodu 9.2. těchto podmínek prostřednictvím těchto zprostředkovatelů:

TOPTRANS EU, a.s.

Adresa: Na Priehon 50, 949 01 Nitra

IČO: 36 703 923

zapsaná v OR OS Nitra odd. Sa, Vložka č.10363/N

Slovenská pošta, a.s.

Adresa: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

IČO: 36 631 124

zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S

Ověřeno našimi zákazníky

Prohlédnout hodnocení na Heureka.cz

kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni

Overený zákazník,

Vsetko v poriadku prebehlo

Overený zákazník,

rychlost

Overený zákazník,

bezpecnynakup.sk